Шүүхийн тамга, тэмдэг түших ажилтныг томилох тухай...

Шүүхийн тамга, тэмдэг түших ажилтныг томилох тухай


Дэлгэрэнгүй..

Шүүхэд хэрэг, иэхэмжлэл, хүсэлт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах ажилтан томилох ...

Шүүхэд хэрэг, иэхэмжлэл, хүсэлт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах ажилтан томилох тухай


Дэлгэрэнгүй..

Эд мөрийн баримт устгах орон тооны бус комисс шинэчлэн байгуулах тухай...

Эд мөрийн баримт устгах, барьцааны мөнгө, үнэ бүхий зүйл хүлээн авах, хадгалах ажилтан болон эд мөрийн баримт усгах орон тооны бус комисс шинэчлэн байгуулав...


Дэлгэрэнгүй..