"Нээлттэй шүүх" хэвлэлийн бага хурлын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө