Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн танилцуулга

2022-07-28      1905

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

2005 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Шүүх байгуулах тухай хуульд дахин өөрчлөлт оруулж “Дүүргийн 4 дүгээр шүүх”-ийн харьяалах нутаг дэвсгэрт Багахангай дүүргийг нэмж харьяалуулан өөрчилж, “Дүүргийн 4 дүгээр шүүх” буюу Багахангай, Налайх дүүргийн шүүх гэсэн нэртэйгээр шүүн таслах ажиллагааг хэрэгжүүлж ирсэн байна.

 

Шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд Улсын Их Хурлаас 2013 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр баталсан Шүүх байгуулах тухай хуулиар тус шүүхийг хэрэг маргааны төрлөөр дагнуулж, Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх, Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх болгон өөрчлөн байгуулж, улмаар Налайх, Багахангай дүүргээс гадна Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумдын хэрэг маргааныг харьяалан шийдвэрлэх болсон байна.

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар баталсан Шүүх байгуулах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-иар тус шүүхийн нэршил болон нутаг дэвсгэрийн харьяалалд дахин өөрчлөлт оруулснаар 2015 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн “Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх”, “Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх” гэж дагнан шүүн таслах ажиллагааг хэрэгжүүлсэн.

 

2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдаж, 2018 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Багахангай дүүргийн Эрүүгийн болон Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг тус тусад нь байгуулснаар Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрийг, Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэрийг тус тус харьяалж, Налайх дүүрэгт байрлах шүүхийн байранд шүүн таслах ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.